neuralgia

  • In Stock

    Kalmia Latifolia

    Kalmia Latifolia is a homeopathic dilution that relieves arthritis pain and neuralgia.