Diaralia

  • In Stock

    Diaralia® On the Go Pellets

    Boiron Diaralia On the Go temporarily relieves symptoms of diarrhea such as: traveler's diarrhea, intestinal pain, bloating, gas, nausea, vomiting.